BSc Alumni

M.R. Sarshar2023
S. Manshaie1991
D. Saririan1991
R. Shahidi-Sadeghi1991
M. Amlashi- Halati1992
A. Gorjee1992
E. Saeedi1992
M. Gholamian-Oghani1993
M. Alveeri1994
A. Jafar-Aghaie1994
M. Saheb-Zamani1994
M. Mousavi1995
N. Kaseb-Zadeh1995
S. Zeerak1996
A. Shafi-Raiyat1996
M. Mirzaie

1999