BSc Alumni

N. Rahim-Aghaie 2000
H. Ebrahimi-Akerdi 2001
A. Tajeek 2001
M. Hosseini 2001
R. Soleimani 2002
S.E. Abdollahi 2002
A. Ghaem-Panah 2003
M. MirJalili 2005
R. Foroozan 2008
H. Nasiri 2008
S. Manshaie 1991
D. Saririan 1991
R. Shahidi-Sadeghi 1991
M. Amlashi- Halati 1992
A. Gorjee 1992
E. Saeedi 1992
M. Gholamian-Oghani 1993
M. Alveeri 1994
A. Jafar-Aghaie 1994
M. Saheb-Zamani 1994
M. Mousavi 1995
N. Kaseb-Zadeh 1995
S. Zeerak 1996
A. Shafi-Raiyat 1996
M. Mirzaie 1999